Elérhetőségek

Berki Vendéglő és Hotel

9900 Körmend,
Rákóczi F. u. 77.
Telefon:
+36(94)594-015
Mobil:
+36(30)682-5438
E-mail:
info@hotelberki.hu

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

 

Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Cégnév: Veres és Társai Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen út 19/A

Cégjegyzékszám: 18-09-103666

Adószám: 11513898-2-18

 

 

Szolgáltatás helyszíne: Berki Vendéglő és Hotel

Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 77.

Telefon: +36 94 594 015

e-mail: info@hotelberki.hu

weboldal: www.hotelberki.hu

Facebook: www.facebook.com/BerkiVendegloesHotel

 

 

 1. Bevezetés

 

A Berki Vendéglő és Hotel (továbbiakban Hotel) tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat), mely a Hotel hivatalos weboldalán (www.hotelberki.hu) elektronikusan, illetve a Hotel recepcióján, papírlapon is elérhető.

A Hotel tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Jelen tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Hotel által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Szabályzatban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Hotel a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Szabályzatban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Hotel az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Hotel kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Veres és Társai Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Hotel az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kér, illetőleg  lehetőséget biztosít számár, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Hotel tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Hotellel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

A Veres és Társai Kft. fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokat a tájékoztató közzétételével azonos módon, megfelelő figyelemfelhívással közli.

A Hotel elkötelezett a szolgáltatásának legmagasabb szinten és minőségen tartására, azonban az általa működtetett rendszerek használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jelen szabályzat hatálya kiterjed egyrészt a szolgáltatónak a www.hotelberki.hu címen megtalálható online portálján, másrészt a Berki Vendéglő és Hotelben történő szállodai szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

 

 

Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései a Veres és Társai Kft., mint Adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a Társaság által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogsértést.

 

Jogszabályok:

 

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),

    évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

    a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

    a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény

    a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

    a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Veres és Társai Kft.-nél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek elérhetők a www.hotelberki.hu címen és annak aloldalain.

 

Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat a www.hotelberki.hu címen és annak aloldalain, és az általuk megadott email címre történő értesítéssel.

 

 

 1. Fogalmak:

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

 „vendég”: olyan bármely meghatározott személyes adat alapján azonosítható – közvetlenül vagy közvetve – természetes személy, mely önszántából díj ellenében kívánja igénybe venni a jövőben, jelenleg igénybe veszi vagy a múltban igénybe vette a Veres és Társai Kft. által üzemeltetett szálláshely szolgáltató létesítmény szálláshely szolgáltatását és/vagy szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatásait.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adatok megadásának hiányában nem lehetséges a foglalásra vonatkozó szerződés megkötése, illetve a foglalás véglegesítése.

Kezelt adatok köre: név és születési név, lakcím, azonosító okmány száma, születési hely és idő, anyja neve, e-mail cím, az érkezés és elutazás napja, mobiltelefonszám

 

A jogszabályi kötelem körébe tartozó adatokat csak és kizárólag a jogszabályi kötelem körébe tartozó szervek felé továbbítjuk. Az adatokat tovább nem kezeljük. Az adatok hordozására szolgáló dokumentumokat a kötelező adatszolgáltatást követően megsemmisítjük.

 

Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169.§ (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számlában foglalt adatok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6.§ (5) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait a számla kiállításától számított 8 évig megőrizni.

 

A foglalás megerősítésével Ön elfogadja és hozzájárul adatai fenti jogszabályok szerinti rögzítéséhez és kezeléséhez, valamint igazoló okmányáról történő másolat készítéséhez. A másolat hitelességét és a másolat elkészítésének önkéntes engedélyezését minden esetben aláírásával igazolja.

 

Személyes okmányáról készült másolatának kezelését kizárólag a fenti jogszabályok alapján az adatkezelési szabályzat szerint végezzük.

 

 

 

 1. Adatkezelések

 

 1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

 

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Veres és Társai Kft. a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

 

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeink teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

 

 1. Szobafoglalás

 

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Hotel az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • Teljes név
 • Mobiltelefonszám
 • E-mail cím
 • Érkezés napja
 • Elutazás napja

Amennyiben 1 szobában egy főnél többen kívánnak egyazon foglalási időpontban tartózkodni, a fenti adatokat a Szolgáltató minden egyes személyre vonatkoztatva elkérheti.

Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át. Az Ön telefonszámát és email-címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról.

Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

 

 1. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Hotel az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • teljes név
 • lakcím
 • személyi igazolvány szám vagy útlevélszám
 • telefonszám
 • e-mail

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása, valamint az azonosító okmány másolat készítésére történő átadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap mindkétoldali aláírásával a vendég igazolja az adatszolgáltatás és a személyi igazoló okmány másolat készítésére történő átadásának önkéntességét, valamint személyi adatainak hitelességét és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálloda a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

További adatkezelések:

A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15.§ (2)-(3) bekezdéseivel összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A személyes adatok továbbítására irányuló adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Com-Passz Kft., 8640 Fonyód, Szent István u. 4.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 21 22 33 444

Az adatfeldolgozó e-mail címe: budapest@com-passz.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok továbbítását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 

 1. A Veres és Társai Kft. szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak igénybevételekor kiemelten az éttermi vendéglátás, catering szolgáltatás, rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések.

 

A szolgáltatások nyújtása körében érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes alapú, kifejezett és kizárólagos célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása és az ehhez szükséges kapcsolattartás megvalósítása.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó adatokat a szolgáltatás nyújtásának végéig, esetenként az elszámolásig valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályi kötelmi időtartam lejártáig tároljuk és/vagy kezeljük. A kezelési idő lejártával az adatokat megsemmisítjük.

 

 1. Kamerarendszer

A Hotel területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi a szálloda bejáratánál.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a Hotel megfigyelt területére a bejáratnál elhelyezett figyelmeztetés ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.

A kamera felvételét külső adattárolóra nem rögzítjük, a kamera belső rendszere 14 nap után automatikusan törli azokat. A kamera felvételének belső tárolási idején belüli utólagos megtekintésével kapcsolatos jogok kizárólag vitás helyzetekre, büntetőjogi vélelmű eseményekre korlátozódnak. A felvételek megtekintésének jogával csak és kizárólag a Veres és Társai Kft. ügyvezetője rendelkezik.

 

 1. Közösségi Portálok

A Berki Vendéglő és Hotel elérhető a Facebook közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Hotel a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Célunk a Berki Vendéglő és Hotel weboldalán található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart. Az adattovábbításra, vagy adat-feldogozó igénybevételére nem kerül sor.

A Facebook tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

 1. Weboldal látogatási adatok

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A weboldalunkban Google (remarketing, analytics), Facebook plugin és egyéb idegen kódok fordulhatnak elő. Felhívjuk minden látogató figyelmét, hogy ezek a szolgáltatók a böngészekről adatokt tárolnak. Amennyiben nem ért egyet a fent említett szolgáltatók magatartásával, kérjük, zárja be a böngésző ablakot.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.hotelberki.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A www.hotelberki.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 1. Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelésünk célja kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

 

 1. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

Önnek e-mailben, papír alapon lehetősége van arra, hogy a Veres és Társai Kft. állásajánlataira jelentkezzen.

Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása, mely e-mail, vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail, vagy levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését.

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

a sikertelen pályázó adatait töröljük a rendszerből.

a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:

postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerülnek.

 

 1. Amennyiben a jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatás a Vendég által előidézett okokból – nem valós adatok közlése, adatszolgáltatás megtagadása - kifolyólag meghiúsul, úgy a Vendég tudomásul veszi, hogy az ebből eredendő esetleges bírságokat és/vagy kártérítési igényt a Veres és Társai Kft. a Vendég felé átháríthatja.

 Amennyiben a Veres és Társai Kft. számára felmerül a gyanú a Vendég által megadott adatok valótlanságáról és/vagy a Vendég megtagadja az adatok Adatkezelési Szabályzatnak megfelelő szolgáltatását, úgy a Veres és Társai Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást előzetes indoklás és/vagy figyelmeztetés nélkül megtagadja.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kezelt adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Amennyiben Ön személyes adatainak jogszabálysértő kezelését észleli, vagy amennyiben az Adatkezelő nem teljesítette határidőben valamely kérelmét, panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

 

Telefon: +36-1-3911400

 

Telefax: +36-1-3911410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak jogellenes kezelése következtében megsértették a jogait, az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Berki Vendéglő és Hotel - MagyarBerki Vendéglő és Hotel - Német